دوفصلنامه پژوهشی مهرگانی- درباره مهرگانی
Mehregani Mehregani
Mehregani

 

مهرگاني نشریه‌ای است تخصصي در زمينه‌ی مطالعات تاريخي و تجزيه و تحليل موسيقي که به هیچ سازمان یا موسسه‌ی دولتی یا غیر دولتی وابسته نیست. نشریه‌ای است مستقل که بنا است به روشنگری موسیقایی بپردازد. مقالات گرد آمده، دیدگاه مولفان را بازمی‌تاباند و لزوما با نظر گردآورندگان این نشریه یکسان یا حتا همسو نیست. مهرگانی همه‌ی گونه‌های اندیشیدن و قلم زدن درباره‌ی موسیقی را گرامی می‌دارد، با وجود این، به انتشار مقالات پژوهشی که جنبه‌ی تالیفی قوی‌تری داشته باشند راغب‌تر‌ است. هدف اصلی مهرگانی افزودن امکانی به امکانات محدود کنونی کنش دانشورانه درباره‌ی موسیقی در ایران است، اما حوزه‌ی فعالیت آن تنها به موسیقی ایرانی محدود نیست. از همین رو مهرگانی بنا است محلی باشد برای انتشار دست‌آورد پژوهش‌های دانشورانی که به فارسی می‌نویسند در حوزه‌ی مطالعات تاریخی و تجزیه و تحلیل موسیقی. حوزه‌ی کار مهرگانی به سه علت چنین انتخاب شد؛ نخست ضرورت محدود ساختن موضوع کار دانشورانه برای هر چه دقیق‌تر شدن آن، دوم بررسی فراوانی موضوعات پژوهش‌های انجام شده در سال‌های اخیر که به چیرگی  گفتمان تاریخی رهنمون می‌شد، و سوم کمبود کار تحلیلی و بسترهای نظری لازم (مرتبط با موسیقی ایرانی و موسیقی در ایران) در هر دو حوزه‌ی مورد بحث مهرگانی.

 


Home
AboutUs
Submission
ContactUs