دوفصلنامه پژوهشی مهرگانی- چکیده مقالات
Mehregani Mehregani
Mehregani

 


تجزیه و تحلیل موسیقی ایرانی؛ بررسی برخی چالش‌ها، گردآوری امکانات یک مدل
آروین صداقت‌کیش

چکیده

مطالعات تحلیلی موسیقی کلاسیک ایرانی اکنون به اندازه‌ای رسیده است که بتوان سودای یک مدل عمومی را برای آن، در اندیشه آورد. اما پیش از آن باید بررسی شود که آیا رویکرد تحلیلی به این موسیقی با آن سازگار است و اگر هست چه نتایجی دارد؟ در اینجا نشان داده می‌شود که نه تنها دلیلی بر ناسازگاری منطقی میان موسیقی کلاسیک ایرانی و تجزیه و تحلیل موسیقایی وجود ندارد بلکه اغلب آنها هم که به نظر می‌رسد بستر فکری‌شان با تفکر تجزیه و تحلیلی ‌همخوان نباشد از آن بهره می‌گیرند و به این ترتیب بر آن صحه می‌گذارند. با در نظر گرفتن دو سوی هدفمند «آموزش»یار و «دانش»بنیاد و با در نظر داشتن چالش‌های عمده‌ی تجزیه و تحلیل موسیقی ایرانی (عدم تعین شیء هدفِ تحلیل، نانوشته یا نانویسا بودن برخی اشیاء قابل تحلیل، رابطه‌ی جزء و کل، کمبود و در بعضی موارد نبود واژگان فنی معتبر و مورد قبول اکثریت جامعه‌ی موسیقی، و گفتمان تحلیلی)، امکاناتی نظیر (سامانه‌ی ترکیبی فواصل، سامان شکلی، روی‌کردهای ریتمی و رابطه‌ی کلام و موسیقی) را شناسایی و برای بهره‌گیری از آن مدلی پیشنهاد می‌شود که برپایه‌ی توصیف مدال، توصیف لایه‌های میانی، توصیف ساختاری و توصیف زمانی (با انعطاف‌پذیری نسبت به ترتیب به کارگیری هر یک از این واحدها) قرار گرفته است.

کلیدواژه‌‌ها
روش‌های تجزیه و تحلیل موسیقی، تجزیه و تحلیل موسیقی کلاسیک ایرانی، آنالیز موسیقی ایرانی، موسیقی دستگاهی.


Home
AboutUs
Submission
ContactUs