دوفصلنامه پژوهشی مهرگانی- چکیده مقالات
Mehregani Mehregani
Mehregani

 


چارچوب‌های یک بستر نظری برای تجزیه و تحلیل رایانه‌ای موسیقی دستگاهی و آزمایش درستی آن
مرجان خیراللهی

چکیده

در مقاله‌ی حاضر برای مطالعات رایانه‌ای در مورد موسیقی دستگاهی رمزگذاری شده، چارچوب یک بستر نظری پیشنهاد شده است که به طور کلی سه بخش دارد؛ نخست پندار نظری مبتنی بر دو مدل ساختار سلسله مراتبی (دستگاه، گوشه، جمله، نقش‌مایه) یا (دستگاه، نقش‌مایه)، دوم فرآیندهای گزینش مربوط به ردیف/روایت، نگارش و دستگاه مورد مطالعه (که در اینجا به عنوان مثال به ترتیب: ردیف میرزاعبدالله/روایت نورعلی برومند، نغمه‌نگاری شهاب منا از اجرای مجید کیانی و دستگاه‌های شور و ماهور هستند)، و سرانجام سوم، مفاهیم و مقیاس‌های شباهت.

کلیدواژه‌‌ها
مطالعه‌ی رایانه‌ای ردیف، شباهت ملودیک، مقیاس‌های شباهت.


Home
AboutUs
Submission
ContactUs