دوفصلنامه پژوهشی مهرگانی- چکیده مقالات
Mehregani Mehregani
Mehregani

 


نقد تكوینی شیوا با رویكردی بینامتنی به آثار عباس خوشدل
پویا سرایی

چکیده

نقد تكوینی، علیرغمِ اهمیتِ در نگره‌های پست مدرن، در مطالعات زیبایی‌شناختی موسیقی ایرانی كاملا ناشناخته است. این شیوه‌ از نقد پست مدرن، با پرسش از آفرینشِ اثر، توجه به فرامتنِ تعاملی اثر (‌بر خلاف نقد نو) و نیز واكاوی چگونگی تبدیل پیشامتن‌ها به متن نهایی، از جمله مهم‌ترین رویكردهای نقد هنری در دهه‌های اخیر بوده است. مقاله حاضر، مبتنی بر همین رویكرد، برای ‌نخستین بار بطور جدی از فرایندِ تكوین و متن‌پردازی قطعه‌ی شیوا -از آثار شناخته شده‌ی كارگان سنتور؛ ساخته عباس خوشدل- پرسش خواهد كرد. در این مطالعه، پس از تشریح مبادی، ضرورت و پیشینه‌ی نقد تكوینی، معرفی قطعه‌ی شیوا، ساختار متنی آن، واكاوی خواهد شد. این ساختار، مبتنی بر چند تبار از خرده‌متن‌هاست. در این ساختار، چهار تبار از خرده متنها قابل تشخیص است. این چهار خرده متنِ متفاوت، بنا به هستی ویژه‌ی خود در ساختارِ متنی شیوا، حائز كاركردِ معنا-زیباشناختی منحصر به فرد هستند. پس از تبیین و ارائه مصادیقِ تحلیلی از خرده‌متن‌ها، چهار محور بنیادین در تحلیل نقد تكوینی معرفی خواهد شد. بر این اساس، تكوینِ هر كدام از چهار تبار از خرده‌متن‌ها بر مبنای هر كدام از محورهای پیرامتنیت، فرامتنیت، پیش متنیت و پیشامتنیت بررسی خواهد شد . در طی فرایندِ اخیر، با نگاهی بینامتنی به كنسرتینوی سنتور حسین دهلوی و بهشت یاد، دیگر اثر مهمِ عباس خوشدل، محرك‌های متن‌پردازی مولف در تكوینِ خرده‌متن‌های شیوا ، واكاوی خواهد شد.

کلیدواژه‌‌ها
نقد تكوینی، نقد تکوینی موسیقی، متن، خرده‌متن، متن‌پذیری، بینامتنیت.


Home
AboutUs
Submission
ContactUs