دوفصلنامه پژوهشی مهرگانی- چکیده مقالات
Mehregani Mehregani
Mehregani

 


چالش مفهوم «موسیقی دستگاهی» در مطالعات زیبایی شناختیِ موسیقی ایران
پویا سرایی

چکیده

مفهوم موسیقی دستگاهی در مواردی به سوی مفهوم موسیقی کلاسیک ایرانی میل کرده و در مواردی حتا متقابل با آن نیز ظاهر می‌شود. موسیقی کلاسیک ایران، در سده معاصر، نظامی دستگاهی دارد. اما براستی چگونه می‌توان آثار متکثرِ معاصر را همچنان کلاسیک تلقی کرد؟ این در حالی است که بنیان مایگیِ آثارِ مذکور، نظام دستگاهی است. در این مقاله، با بازنگری به حوزه مفهومی موسیقی دستگاهی سعی بر تفکیک آن با موسیقی کلاسیک ایرانی است. پدیدارشناسیِ این مفهوم، با در نظر گرفتن جنبه‌های فراموسیقایی آن، بیانگر آن است که ویژگی‌های زیبایی شناختیِ این دو گونه موسیقایی، کاملا منفک از یکدیگر هستند. بطوریکه حوزه موسیقی دستگاهی، با ابتنا به مفهوم دستگاه، وسعتی بسیار بیشتر از موسیقی کلاسیک ایرانی داشته و بطور بالقوه منبعی برای زایش دیگر گونه‌های غیر کلاسیک موسیقی ایرانی است.

کلیدواژه‌‌ها
دستگاه، موسیقی کلاسیک ایرانی، زیبایی‌شناسی، مطالعات فراموسیقایی.


Home
AboutUs
Submission
ContactUs