دوفصلنامه پژوهشی مهرگانی- چکیده مقالات
Mehregani Mehregani
Mehregani

 


ارایه الگویی از ریتم تصادفی با وزن متغیر در موسیقی با استفاده از دنباله های ریاضی
عبداله عبدی

چکیده

در این مقاله ضمن مروری بر مفاهیم اجزای ریتم در موسیقی شامل: میزان، وزن و ضرب، ساختاری جدید از ریتم موسیقی ارایه شده است. الگوی پیشنهادی این مقاله، یک استخوان‌بندی ریتمیک ارایه می دهد که پس از آن موسیقی‌دان باید بر روی آن ملودی سوار کند. این الگو دارای دو ویژگی اصلی است: 1) میزان ها طول زمانی یکسان ندارند؛ 2) روند تغییر طول میزان ها و حرکت روبه جلوی آن ها از یک دنباله خاص ریاضی پیروی می کند.

کلیدواژه‌‌ها
ریتم در موسیقی، وزن، دنباله های اعداد.


Home
AboutUs
Submission
ContactUs