دوفصلنامه پژوهشی مهرگانی- فهرست
Mehregani Mehregani
Mehregani

 
شماره 5- پاییز و زمستان 1391
 
  فهرست
2 سخن نخست
4   در بزرگداشت دیگرگونه اندیشیدن؛ برای «کتاب فصل مقام موسیقایی»، برپادارندگان و نویسندگانش
مقالات
7 آروین صداقت‌کیش تجزیه و تحلیل موسیقی ایرانی؛ بررسی برخی چالش‌ها، گردآوری امکانات یک مدل
32 نرگس ذاکرجعفری سازهای خودصدای ملودیک در تاریخ موسیقی ایران
48 مرجان خیراللهی چارچوب‌های یک بستر نظری برای تجزیه و تحلیل رایانه‌ای موسیقی دستگاهی و آزمایش درستی آن
63 پویا سرایی نقد تكوینی شیوا با رویكردی بینامتنی به آثار عباس خوشدل
78 سجاد پورقناد تجزیه و تحلیل «قطعه‌ای در ماهور» ساخته‌ی «فرامرز پایور» بر اساس ملودی‌هایی از «احمد عبادی»
  Table of Contents
2 Editorial Note
4   In Respectfulness of another Ways of Thinking: For the Maqam-e Musiqaii Quarterly Book, its Founders and Editors
Articles
7 Arvin Sedaghatkish Analysis of Persian Classical Music: Survay of Challenges and Possibilities Of a Model
32 Narges Zaker ja’fari Melodic Ideophones in the Persian Music History
48 Marjan Kheirollahi Towards a Basic Theoretical Framework for Computational Analysis of Dastgahi Music and Examination of Its Precision
63 Pouya Sarai Genetic Criticism of Shiva with an Intertextual Approach
78 Sadjad Pourghanad Analysis of Faramarz Payvar’s “A Piece in Mahoor” Based on the Melodies Performed by Ahmad Ebadi

Download PDF

Home
AboutUs
Submission
ContactUs