دوفصلنامه پژوهشی مهرگانی- پذیرش مقاله
Mehregani Mehregani
Mehregani

 

پرداختن به همه‌ی گونه‌ها و سبک‌های موسیقی تنها اگر با هنجارهای پژوهشی و حوزه‌ی فعالیت مهرگانی (تاریخ موسیقی و آنالیز) مطابقت داشته باشد میسر است. ما تنها با بعضی موضوعات و حوزه‌های مطالعاتی آشنایی بیشتری داریم بنابراین آثار پژوهشی رسیده را چنان که رسم تمامی نشریات در دنیا است، به داوری خواهیم فرستاد. همه‌ی گونه‌های اندیشیدن و قلم زدن درباره‌ی موسیقی را گرامی می‌داریم، با وجود این، به انتشار مقالات پژوهشی که جنبه‌ی تالیفی قوی‌تری داشته باشند راغب‌تریم. بر این راییم که متن مقالات پژوهشی بخش جداناپذیر و پراهمیت فعالیتی فکری است که به تالیف مقاله منجر شده از همین رو خود را در ویرایش و دستکاری متن مقالات رسیده آزاد نمی‌دانیم. پاره‌ای از قواعد نگارشی مورد قبول ما ممکن است با شیوه‌ی دیگر همکارن‌مان همسان نباشد، در آن موارد با احتیاط تمام و با نظر صاحب اثر دست به تغییر متن خواهیم زد. بدین ترتیب. در رد یا قبول مقاله‌ی رسیده تنها ارزش علمی و تطابق موضوع با حوزه‌ی فعالیت نشریه‌مان را در نظر می‌گیریم، جز این هیچ ملاحظه‌ی دیگری در کار نخواهد بود. مهرگانی میانه‌ی پاییز و بهار هر سال منتشر می‌شود لطفا مقاله‌هایتان را حداکثر تا اول فصل به دست ما برسانید. مقالاتی که دیرتر برسند احتمالا در برنامه‌ی شماره‌ی بعدی قرار می‌‌گیرند. مهرگانی به محض دریافت مقاله رسیدن آن و پس از گذشت حدوداً یکماه، رد یا قبول آن را به مولفان اطلاع می‌دهد. مهرگانی مقاله‌ی تایپ نشده نمی‌پذیرد. لطفاً برای آگاهی از قواعد نوشتاری ما فایل نمونه را از اینجا دریافت کنید.

 


Home
AboutUs
Submission
ContactUs